ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام November 07 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/17 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 12 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/08/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 19 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/08/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 21 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/01 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - November 21 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/01 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Mashhad - November 21 , 2020 - General جنرال 1399/09/01 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 26 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/06 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 26 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/06 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام November 28 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/08 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 03 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/13 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 05 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/15 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 05 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/15 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - December 05 , 2020 - General جنرال 1399/09/15 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/22 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 19 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/09/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده December 19 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/09/29 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - December 19 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/09/29 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - December 19 , 2020 - General جنرال 1399/09/29 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - January 09 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/10/20 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 09 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 09 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/10/20 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده Mashhad - January 09 , 2021 - General جنرال 1399/10/20 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 16 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/10/27 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 21 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 23 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده January 23 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - January 23 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده Sari - January 23 , 2021 - General جنرال 1399/11/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 06 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 06 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/11/18 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 06 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/11/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - February 06 , 2021 - General جنرال 1399/11/18 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 20 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/02 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 25 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده February 25 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/07 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - February 25 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/07 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - February 25 , 2021 - General جنرال 1399/12/07 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking February 27 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 04 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/14 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking March 13 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
تکمیل شده March 13 , 2021 - General - Tehran جنرال 1399/12/23 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 13 , 2021 - Academic آکادمیک 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - March 13 , 2021 - General جنرال 1399/12/23 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 10 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/21 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 17 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/01/28 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - April 17 , 2021 - General جنرال 1400/01/28 مشهد ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 24 , 2021 - General - Tehran جنرال 1400/02/04 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - Academic آکادمیک 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 24 , 2021 - General جنرال 1400/02/04 ساری ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 29 , 2021 - Academic - Tehran آکادمیک 1400/02/09 Tehran ۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 10 آبان ماه 1399 (October-31-2020)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 10 آبان  ماه 1399 (October-31-2020)...
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
داوطلبین گرامی خواهشمند است در هنگام مراجعه ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای حفظ...
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد