ثبت نام در آزمون

آکادمیک
جنرال
وضعیت نام آزمون نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری هزینه آزمون
پابان ثبت نام March 14 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1398/12/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 04 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 04 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/01/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - April 04 , 2020 - General جنرال 1399/01/16 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پابان ثبت نام Sari - April 04 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/01/16 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/23 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/01/30 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 18 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/01/30 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 18 , 2020 - Academic - Mashhad آکادمیک 1399/01/30 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده April 18 , 2020 - General - Mashhad جنرال 1399/01/30 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - April 30 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/02/11 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking April 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/11 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 07 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 07 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/02/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 09 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/20 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - May 09 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/02/20 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 14 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/25 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 14 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/02/25 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 16 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/02/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده May 21 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تکمیل شده May 21 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - May 21 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/01 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Mashhad - May 21 , 2020 - General جنرال 1399/03/01 مشهد ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 23 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 23 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/03 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 28 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/08 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 28 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/08 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 30 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking May 30 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/10 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - May 30 , 2020 - Academic آکادمیک 1399/03/10 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking Sari - May 30 , 2020 - General جنرال 1399/03/10 ساری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/17 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 13 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/24 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/29 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking June 20 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/03/31 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 02 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/12 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 11 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 11 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/04/21 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 18 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/04/28 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 25 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking July 25 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/05/04 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 06 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/16 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 08 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/05/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 08 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/05/18 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 22 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking August 22 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/01 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 05 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/15 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 12 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/22 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 17 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/06/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 17 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/06/27 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 26 , 2020 - Academic - Tehran آکادمیک 1399/07/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در آزمون Booking September 26 , 2020 - General - Tehran جنرال 1399/07/05 Tehran ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جدیدترین اخبار

اعلام زمان برگزاری بخش شفاهی (Speaking) آزمون آیلتس مورخ 03 اسفند ماه 1398 (February-22-2020)
زمان برگزاری بخش شفاهی آزمون آیلتس (Speaking) داوطلبان آزمون 03 اسفند  ماه 1398...
۱۳۹۸/۱۱/۲۴
اطلاعیه برگزاری آزمون های آزمایشی IELTS Mock
به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند آزمونهای آزمایشی  IELTS Mock  موسسه عصر دین و دانش...
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
اطلاعیه ی برگزاری آزمون کتبی
به اطلاع داوطلبان آزمون می رساند : لطفا جهت آسايش بيشتر خود و برگزاري بهتر...
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آخرین مقالات

درباره Writing آزمون آیلتس آکادمیک (Academic IELTS)
   همانطور که می دانید رایتینگ یکی از بخش های مهم آیلتس آکادمیک (Academic) و آیلتس...
۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی عصر دین و دانش می باشد